Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů

Investiční fondy pro kvalifikované investory nabízejí širokou škálu možností, ke kterým běžní investoři nemají sami přístup. Tyto fondy však nejsou k dispozici každému a mohou mít své úskalí, zejména horší likviditu.

Co je potřeba znát při investici do FKI:

Kdo je kvalifikovaný investor?

Kvalifikovaný investor je osoba, která má dostatečné znalosti a zkušenosti s investováním a disponuje dostatečným kapitálem pro investování. Kvalifikovaní investoři jsou oprávněni investovat do FKI fondů. Pokud se chcete stát kvalifikovaným investorem, existují dvě možnosti.

První možnost je investovat do fondu minimálně 125 tisíc EUR a čestně prohlásit, že rozumíte všem rizikům spojeným s danou investicí a máte dostatečné zkušenosti s investováním do obdobných nástrojů.

Druhá možnost je investovat do fondu minimálně 1 milion korun a prokázat administrátorovi fondu, že investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem vyplněním investičního dotazníku.

Toto opatření je zaměřeno na ochranu investorů a zajištění toho, aby do fondů investovali pouze lidé, kteří rozumí tomu, do čeho investují a disponují takovým kapitálem, aby případný neúspěch investice neohrozil jejich finanční situaci. Vyšší požadovanou minimální investici si mohou jednotlivé fondy určit samy, některé přijímají nové investory až od 5, 10 nebo více milionů korun, aby si vymezily cílovou skupinu investorů. Většina otevřených FKI fondů v současné době přijímá investory od jednoho milionu korun.

Do čeho FKI fondy investují?

Fondy určené kvalifikovaným investorům (FKI) nabízejí širší a pestřejší investiční možnosti než standardní fondy, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Díky tomu jsou pro investory atraktivní, neboť dokážou poskytnout specifické investice s nízkou korelací s tradičními akciovými a dluhopisovými fondy, což přispívá k diverzifikaci rizika. Nicméně strategie FKI fondů s sebou nese různá specifická rizika.

FKI fondy mají možnost investovat do nejrůznějších aktiv, která by běžné fondy měly problém ocenit. Nejpopulárnějšími FKI fondy jsou nemovitostní, developerské a private equity fondy. Avšak zaměření FKI fondů může být velmi specifické, například na zemědělskou půdu, větrné a solární elektrárny, nesplacené pohledávky, umění, archivní víno a whisky nebo automobilové veterány.

Jakou mají FKI fondy právní formu?

Investiční fondy mohou mít různé formy, včetně podílových fondů a fondů s právní subjektivitou. Podílové fondy vydávají podílové listy a majetek fondu patří společně všem podílníkům. Naopak fondy s právní subjektivitou vydávají investiční akcie a standardně používají akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, zvanou SICAV. Uvnitř SICAV je oddělena provozní a investiční část fondu, a to buď interně nebo pomocí vytvoření podfondů.

SICAV, neboli investiční fond s proměnným základním kapitálem, vydává dva druhy akcií – zakladatelské akcie pro zakladatele s hlasovacím právem a investiční akcie pro investory s právem na podíl na zisku a možností zpětného odkupu, ale bez hlasovacích práv. Fungovat může i s více třídami investičních akcií, například růstových a dividendových. Některé FKI fondy navíc vydávají prioritní investiční akcie, které nabízejí určitý minimální výnos s možností participace na nadvýnosu.

FKI mohou být otevřené nebo uzavřené. Otevřené fondy přijímají nové investice, zatímco uzavřené fondy jsou vytvořeny pro úzkou skupinu investorů a neumožňují další vstup dalších investorů.

V České republice je registrováno více než 300 fondů kvalifikovaných investorů. Největšími správcovskými společnostmi těchto fondů jsou AVANT, AMISTA, CONSEQ, REDSIDE a CODYA. Každý z těchto fondů musí mít určeného depozitáře (banku), který zajistí kontrolu a správu fondu, a také auditora, který kontroluje účetní závěrku. Všechny FKI fondy podléhají dohledu České národní banky, která má na starosti dohled nad jejich činností.

Likvidita a poplatky

Pokud se rozhodujete investovat do FKI fondu, je důležité si uvědomit, že se často účtují vstupní a výstupní poplatky. Většina fondů si na začátku investice účtuje vstupní poplatek, který bývá zpravidla 3-5 %.

Mnohem důležitější než vstupní poplatek jsou však výstupní poplatky, zejména u fondů s dlouhodobými investicemi, jako jsou nemovitostní, developerské nebo private equity fondy. Tyto fondy si po určitou dobu od zainvestování účtují výstupní poplatek, který se pohybuje zpravidla v rozmezí 5-90 %. Je proto nutné pohlídat si minimální doporučený časový horizont investice a dbát na to, aby výstupní poplatek nebyl příliš vysoký.

Je také důležité si uvědomit, že většina FKI fondů investuje do nelikvidních aktiv, což znamená, že nemohou garantovat dostatečnou likviditu. Fondy obvykle mají delší dobu na vypořádání zpětných odkupů, která se pohybuje zpravidla mezi 3-24 měsíci, a některé fondy si vyžadují předem avízo o zpětném odkupu. Je tedy nutné si přečíst statut fondu a zjistit si všechny detaily týkající se likvidity.

left

Potřebujete poradit?Zavoláme Vám zpět.

right
Kdy chcete zavolat
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.